๕ ธันวาคม ๒๕๖๒

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหารและพนักงาน
บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)