๑๒ สิงหา มหาราชินี

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหารและพนักงาน

บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)