slide_about_sermsang1-5

overview2-2

วันนี้บริษัทฯ ได้ก้าวเข้าสู่การเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ให้กับ
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) Sermsang Solar พร้อมดำเนินงานอย่างเต็มประสิทธิภาพ ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2558 เป็นต้นไป

MILESTONE


2010

milestone1
สืบเนื่องจากผู้ก่อตั้งที่มีความรัก
และมุ่งมั่นศึกษา วิจัย ค้นคว้าด้านพลังงานทดแทนอย่างต่อเนื่องจนกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญ
และมีความเข้าใจในธุรกิจพลังงานเป็นอย่างดี
จึงได้ดำเนินการก่อตั้งบริษัท ในนาม
บริษัท เสริมสร้างพลังงาน จำกัด ในปี 2010

2013

milestone1
พัฒนาและลงทุนอย่างต่อเนื่อง
ผนวกกับนโยบายของภาครัฐที่มีการสนับสนุนด้านพลังงานทดแทน
ได้กำเนิดโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
Solar farm ที่ จ.ลพบุรี

2015

milestone2
บริษัท เสริมสร้างพลังงาน พร้อมให้บริการ
ดำเนินงานอย่างเต็มประสิทธิภาพ เพื่อประกอบธุรกิจการลงทุนด้านพลังงานทั้งในและต่างประเทศ เพื่อให้บริษัทฯ
เติบโตอย่างก้าวหน้าและมั่นคงต่อไป

LOOK BEYOND


-ก้าวอย่างมั่นคงสู่การเป็นผู้นำในการสร้างสรรค์
พลังงานที่ยั่งยืน-

ทีมบริหาร เป็นคนรุ่นใหม่

มีแนวคิดที่ทันสมัย มีสไตล์การทำงานเชิงรุก

พร้อมสร้างสรรค์พลังงานทดแทนได้อย่างยั่งยืน

นางสาว ธัณฐภรณ์ ไกรพิสิทธิ์กุล

Deputy CEO

นางสาว ธัณฐภรณ์ ไกรพิสิทธิ์กุล

นาย วรุตม์ ธรรมาวรานุคุปต์

CEO

นาย วรุตม์ ธรรมาวรานุคุปต์

นาย ณัฐพรรษ ตันบุญเอก

CFO

นาย ณัฐพรรษ ตันบุญเอก

นาย ธนวรรธน์ ไกรพิสิทธิ์กุล

SVP-Operation

นาย ธนวรรธน์ ไกรพิสิทธิ์กุล

bg-differentiate3-3

วิสัยทัศน์:

บริษัทฯ มุ่งสู่การเป็นบริษัทพลังงานชั้นนำแห่งเอเซีย ผู้ผลิตและจัดหาพลังงานที่ยั่งยืน ควบคู่กับการส่งเสริม สนับสนุนสิ่งแวดล้อมที่สะอาดอย่างมั่นคง เพื่อประโยชน์สูงสุดของสังคม

 

พันธกิจ:

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะส่งเสริมให้บุคคลและองค์กรธุรกิจมีส่วนร่วมในการพัฒนาอนาคตอย่างยั่งยืน โดยบริษัทจะใช้ความเชี่ยวชาญในการสรรหาเทคโนโลยีที่เหมาะสม และสร้างสรรทรัพยากรเชิงพลวัตที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการด้านพลังงานได้อย่างยั่งยืน มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล


ทีมบริหาร เป็นคนรุ่นใหม่ มีแนวคิดที่ทันสมัย มีสไตล์การทำงานเชิงรุก พร้อมสร้างสรรค์พลังงานทดแทนได้อย่างยั่งยืน และมอบประโยชน์สูงสุดให้กับลูกค้า

 


เหนือชั้นด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการผลิต และสร้างสรรค์พลังงานสะอาดให้กับสิ่งแวดล้อมและสังคมได้อย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงสังคมและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก

 


transparency1-2

 

" มีความโปร่งใสและมีจริยธรรมที่ดีในการดำเนินงาน "

 


มีความยืดหยุ่นในองค์กร และให้ความใส่ใจในบุคลากรทุกคน เพื่อให้บุคลากรมีศักยภาพและพร้อมดำเนินงานได้อย่างดีที่สุด พร้อมทั้งพัฒนาและส่งเสริมขีดความรู้ความสามารถ ตลอดจนเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับบุคลากรทุกท่าน

 


ดำเนินการบริหารกิจการโดยยึดหลักการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพในทุกขั้นตอน ด้วยเจ้าหน้าที่ทีมีความชำนาญและผ่านการฝึกอบรมเป็นอย่างดี

 


ด้วยการพัฒนาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องจึงทำให้ บริษัท เสริมสร้างพาวเวอร์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด ได้รับรางวัลมาการันตีถึงความสำเร็จอย่างมากมาย

พัฒนาศักยภาพและการผลิตไฟฟ้าพลังงานให้ครอบคลุมและเข้าถึงทุกพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

มุ่งมั่นเสาะแสวงหาพลังงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อขยายธุรกิจผลิตไฟฟ้าของบริษัทไปยังพลังงานและพลังงานทดแทนประเภทอื่นๆ ต่อไป

มุ่งมั่นบริหารจัดการใช้พลังงานเพื่อให้ได้ผลลัพธ์สูงสุด

สร้างงานให้คนท้องถิ่นมีรายได้

มุ่งมั่นหาพันธมิตรที่เข้มแข็งและเติบโตไปด้วยกัน

เติบโตอย่างต่อเนื่องเพื่อเสริมสร้างมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนร่วม

Back to Top